Profil

 

Soudní znalec jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze dne 13. 5. 1987,  č. j. 966/87
pro základní obor zemědělství, pro odvětví ovocnářství a zahradnictví se specializací dendrologie, sadovnictví, květinářství

Ukončené vzdělání:

 1. Vysoká škola zemědělská, obor fytotechnický
 2. Vysoká škola zemědělská v Brně, obor zahradnický

Praxe:

 1. Mistr v provozu údržby veřejné zeleně a následně inspektor veřejné zeleně v rámci podniku Sady, lesy a zahradnictví hl. m. Prahy do r. 1993

 2. Zaměstnanec odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 11, celkem 23 let z toho 18 let vedoucí odboru

 3. Středoškolský pedagog vyučující květinářství, sadovnictví dendrologie 5 let

 4. Externí pedagog České zemědělské univerzitě v Praze – Suchdole vyučující obor sadovnictví a dendrologie 9 let

 5. Znalecké a odborné posudky pro fyzické a právnické osoby, včetně znaleckých posudků pro soudy, Policii ČR a obce.

Doplňkové vzdělání:

 1. Odborné kurzy, vztahující se k problematice oboru, v rámci celoživotního vzdělávání.

 2. Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle vyhl. MV ČR č. 260/1991 Sb., ve znění vyhl. MV č. 535/1992 Sb., pro výkon činnosti na úseku územního plánování, ev. č. 012 – PUP / A 98

 3. Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle vyhl. MV ČR č. 51 / 1998 Sb., pro výkon činnosti na úseku ochrany přírody a krajiny, č. osv. 99/00044

 4. Osvědčení o vykonání zkoušky k ověření zvláštní odborné způsobilosti dle zákona č. 312 / 2002 Sb., v platném znění, v hospodaření s odpady a nakládání s obaly, č. osv. 800015733.

 5. Osvědčení o vykonání zkoušky k ověření zvláštní odborné způsobilosti dle zákona č. 312 / 2002 Sb., v platném znění, ve vodním hospodářství, č. osv. 800020225.

 6. Osvědčení o vykonání zkoušky k ověření zvláštní odborné způsobilosti dle zákona č. 312 / 2002 Sb., v platném znění, při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství, č. osv. 800045084.

 7. Absolventka specializačního studia na Vysoké škole ekonomické, Institutu oceňování majetku v oboru ekonomika (ceny a odhady, oceňování nemovitostí), zakončené závěrečnou ústní zkouškou dne 6. června 2018 s klasifikací výborně.